Termes d’us

A continuació s’exposen les condicions generals de contractació de productes i serveis a través del lloc web www.xavierdols.com (d’ara endavant el lloc web), entre Xavier Dols Gracia (des d’ara Xavierdols) i l’Usuari (d’ara endavant l’Usuari o Usuaris) que consumeix productes en forma d’arxius de descàrrega online a través del lloc web.

L’Usuari garanteix que entén i comprèn l’aquí exposat, que és una persona amb capacitat suficient per contractar o comprar “online” i que assumeix totes les obligacions aquí disposades. Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions o compres realitzades a través del lloc web.

Xavierdols es reserva el dret de modificar unilateralment les presents condicions generals, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web, sense que això pugui afectar als productes o arxius de descàrrega online o promocions que van ser contractats prèviament a la modificació.

1. Objecte i Procediment de Contractació

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda, nascuda entre Xavierdols i l’Usuari prèviament registrat al moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia, la casella corresponent. La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, del producte concret.

El procediment de contractació serà realitzat en espanyol, català o anglès. L’usuari per poder accedir als serveis oferts per Xavierdols, haurà de registrar-se prèviament a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari i se li assignarà un usuari i contrasenya de coneixement propi al moment de la contractació. L’usuari podrà modificar la contrasenya des de la seva àrea d’usuari. Per això, l’Usuari ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits. Una vegada ha estat creada el compte d’usuari, en aquest document trobarà tots els aspectes del procediment de contractació. Així mateix la plataforma de contractació del lloc web informarà a l’Usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic, de totes les característiques rellevants del servei contractat. Si no rebés el correu electrònic de confirmació dins de les vint-i-quatre hores següents al moment de la compra, serà la seva única responsabilitat confirmar amb nosaltres l’aprovació de la transacció.

2. Preu i termini de validesa de l’oferta

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte, inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables i en tot cas s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, podrian incloure les despeses de gestió que ocasionalment el proveïdor de mitjans de pagament de Xavierdols pugui aplicar, per a això Xavierdols informarà de forma detallada en la passarel·la de pagament.

Els preus aplicables a cada producte o servei seran els publicats en el lloc web i aplicat de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase d’aquest. L’usuari registrat assumeix que en tot cas la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament al moment de contractació.

Xavierdols tractarà sempre de ser el més precís possible en la descripció dels productes. No obstant això, no pot garantir que totes les descripcions són completes, actuals i lliures d’errors. De tant en tant pot haver-hi informació en el lloc web que contingui errors tipogràfics, inexactituds o omissions relacionades amb les descripcions de productes, els preus o la disponibilitat. Xavierdols es reserva el dret de corregir qualsevol error, inexactitud o omissió i de canviar o actualitzar la informació a qualsevol moment sense previ avís.

Tot pagament realitzat en Xavierdols comportarà l’emissió d’un comprovant de pagament o factura a nom de l’Usuari registrat. Aquest comprovant o factura serà automàticament enviada a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’Usuari registrat.

Per a qualsevol informació sobre la compra, l’Usuari comptarà amb el correu electrònic xavierdols3d@gmail.com. En tot cas s’ha d’indicar el nombre de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

3. Mitjans de pagament

El mitjà de pagament acceptat per efectuar la compra de productes, serveis, activitats en el lloc web de Xavierdols serà mitjançant targeta de dèbit i / o crèdit, Visa o Mastercard. El procediment per al pagament es completarà mitjançant la redirecció a una plataforma externa (TPV Virtual) del nostre proveïdor de serveis de mitjos pagament.

Xavierdols, sota el seu exclusiu criteri, podrà anul·lar o limitar transaccions quan tingui indicis de conductes contràries a les obligacions recollides en el present acord. Aquestes restriccions poden incloure comandes realitzades pel mateix Usuari, la mateixa targeta de crèdit, i/o ordres que utilitzen la mateixa adreça de facturació i/o adreça d’enviament. En cas que es produeixin aquestes restriccions, Xavierdols l’hi notificarà a través de qualsevol de les dades de contacte facilitats en el registre d’Usuari.

4. Productes de descàrrega. Arxius de descàrrega online

La descàrrega es realitzarà en arxiu informàtic amb format comprimit “Zip”, podent posteriorment l’usuari descomprimir en el seu dispositiu l’arxiu “Zip”, en arxiu resultant “STL”. Aquest tipus d’arxius “STL” és un format d’arxiu informàtic de disseny assistit per ordinador (CAD) que defineix geometria d’objectes 3D, excloent informació com a color, textures o propietats físiques que si poden incloure altres formats CAD. Xavierdols, assegura que l’arxiu de descàrrega amb extensió “Zip”, està lliure de virus i amenaces. Per a qualsevol problema tècnic contacti amb xavierdols3d@gmail.com.

Serà responsabilitat de l’Usuari seguir les instruccions de descàrrega i descompressió de l’arxiu descarregat, així com fer bon ús o ús correcte de l’arxiu als programes existents al mercat per a l’obertura i impressió 3D del mateix.

Xavierdols, no recomana l’ús concret de cap programa o software específic per a l’obertura i posterior impressió 3D de l’arxiu descarregat, tan sols tenir present que la qualitat de la peça dependrà de l’impressora, el material i el temps d’impressió.

Sempre serà responsabilitat de l’usuari, l’administració i ús posterior d’aquest tipus d’arxius.

5. Dret de Desistiment i/o devolucions

Una vegada realitzat el pagament i la descàrrega correcta de l’arxiu contractat, no existirà termini hàbil per desistir la compra, ja que el producte descarregat pot ser utilitzat posteriorment per part de l’usuari. Així doncs, no s’admetran devolucions d’arxius.

No obstant això, l’usuari disposarà de 30 dies per realitzar la descàrrega del mateix arxiu, tantes vegades com desitgi validant-se amb el mateix usuari amb el qual va realitzar el registre i la compra.

6. Cancel·lacions

Xavierdols es reserva el dret a cancel·lar o eliminar productes o arxius 3D de descàrrega online ja confirmats. Si bé la cancel·lació serà sempre una mesura excepcional per als casos fora del seu control com els provocats per relacions amb tercers o per successos de força major.

En cas de cancel·lació o eliminació d’un producte o arxiu de descàrrega online per part de Xavierdols segons l’expressat anteriorment, l’Usuari tindrà dret a percebre el reemborsament a la targeta de crèdit o amb el mitjà original utilitzada per al pagament sempre que hagi estat pagat i que no hagi descarregat l’arxiu. Per a això, Xavierdols disposa d’un sistema de control de descàrrega completa satisfactòria.

Xavierdols no serà en cap cas responsable davant l’Usuari per qualsevol pèrdua, dany o despeses ocasionades per derivats de la cancel·lació de qualsevol producte o arxiu de descàrrega online.

7. Acceptació de les condicions generals de compra

La compra d’arxius de descàrrega adquirits en el lloc web, li atribueix la condició d’usuari i/o afiliat. Xavierdols, li atorga una llicència d’ús de l’arxiu adquirit, i l’usuari s’obliga a utilitzar-ho de manera plenament conforme amb les lleis i el bon ús i accepta el contingut de les normes de política de privacitat que s’expressen.

Xavierdols té en el lloc web, informació i catàleg de productes per comprar. Únicament pot descarregar material que aparegui a la pàgina per a ús personal i no comercial, sempre que respecti tots els drets d’autor.

Xavierdols, és l’autor i posseeix la propietat intel·lectual dels arxius que vostè pot descarregar, transmetent la llicència d’ús a aquells que han adquirit qualsevol dels productes o arxius de descàrrega en el procés de compra.

Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reexpedir, o usar la totalitat o part del contingut del lloc web i dels arxius de descàrrega online per a propòsits públics o comercials incloent el text, imatges, àudio i/o vídeo sense l’autorització escrita de Xavierdols.

8. Protecció de Dades

En el seu compliment del Reglament General de Protecció de Dades de 25 de maig de 2016 (RGPD) les dades personals dels Usuaris que tracta Xavierdols estan declarats en fitxers propietat de Xavierdols de titularitat privada davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, amb la finalitat de gestionar els serveis del lloc web, així com per enviar informació sobre esdeveniments, serveis i promocions sempre que l’Usuari hagi mostrat explícitament la seva acceptació a aquesta subscripció.

El responsable dels fitxers és Xavier Dols Gracia, Carrer Balmes, 53, 3º 2ª 08007 Barcelona. A través d’aquesta mateixa adreça, o mitjançant el correu electrònic xavierdols3d@gmail.com, els interessats podran exercitar el dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, i portabilitat de les dades.

Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment a Xavier Dols Gracia, o correu ordinari a Carrer de Balmes, 53 3º 2ª 08007 de Barcelona indicant “Ref. Protecció de dades” o bé per correu electrònic a xavierdols3d@gmail.com.

En el cas de comprar un producte o arxiu de descàrrega online, les seves dades no seran cedits a tercers i les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, al moment se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió a qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

En el cas d’utilitzar la nostra bústia de contacte, Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedits a tercers i les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això se suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de Xavier Dols Gracia.

En tot cas, Xavierdols garanteix la salvaguarda de la confidencialitat i seguretat de les Dades Personals, havent adoptat les mesures de seguretat legalment exigides, que permeten assegurar la protecció de les seves dades personals i evitar la pèrdua, mal ús, alteració, tractament o accés no autoritzat dels mateixos.

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que duu a terme Xavier Dols Gracia. es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic xavierdols3d@gmail.com o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de dades a Xavier Dols Gracia, Carrer Balmes, 53 3º 2ª 08007 de Barcelona.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades en l’Administració Pública Espanyola, si vostè considera que Xavier Dols Gracia. ha incomplit algun dels preceptes establerts en aquesta normativa es podrà dirigir a fi d’interposar una reclamació

Les dades relatives al pagament recollits durant el procés de compra mitjançant la plataforma externa del nostre proveïdor de mitjans de pagament, es troben sota la protecció d’un xifrat per a la transferència de dades i compleix amb totes les mesures de seguretat legalment exigides. Els formularis continguts durant el procediment de contractació no van dirigits a persones menors d’edat i, per tant, Xavierdols no es fa responsable dels casos en què persones menors d’edat li hagin remès dades de caràcter personal a través d’aquest lloc web. En tot cas, els titulars de la pàtria potestat del menor podran exercitar el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom, cognoms i DNI amb les instruccions precises a aquest efecte en l’adreça esmentada anteriorment. En la gestió de les peticions rebudes dels usuaris, Xavierdols es reserva el dret a efectuar els esbrinaments oportuns, a fi d’assegurar-se que la resposta o informació sol·licitada i/o oferta és adequada.

Pot trobar més informació de la nostra política de tractaments de dades a www.xavierdols.com/politica-de-privacitat

9. Independència de les clàusules

Si qualsevol de les clàusules de les presents Condicions Generals anés nul·la de ple dret o anul·lable, es tindrà per no posada. La declaració de nul·litat no invalida la resta del Contracte, que mantindrà la seva vigència i eficàcia entre les parts.

10. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Xavierdols i l’Usuari es sotmeten expressament per qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes condicions generals, els jutjats i tribunals de Barcelona, a excepció del legalment establert.

Actualitzant...
  • No hi ha productes a la cistella.